Privacy

Uw privacy bij Binnenpoorte Hoveniers.


Binnenpoorte Hoveniers, gevestigd aan de Wijheseweg 10A, 8101 MB in Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevens in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Binnenpoorte Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Binnenpoorte Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Een offerte uit te kunnen brengen.
- Een onderhoudscontract te kunnen opstellen.
- Een factuur op te stellen en te kunnen verzenden.
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.
- Om diensten en producten in te kopen bij leveranciers.
- Binnenpoorte Hoveniers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Binnenpoorte Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Binnenpoorte Hoveniers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u overeengekomen diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Binnenpoorte Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Binnenpoorte Hoveniers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@binnenpoorte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Binnenpoorte Hoveniers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Binnenpoorte Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@binnenpoorte.nl

Wijzigingen
Binnenpoorte Hoveniers houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Daarom wordt u aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig op de website te controleren.

Raalte, 24 mei 2018